همکاران:

1.شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

2.شرکت مهندسی و نصب ماهتاب گستران

3.شرکت توربو رایا کمپرسور داتیس

4.متخصیص تعمیرات توربین های گازی

5.اساتید جوان دانشگاه های کشور

6.مهندسین و پرسنل بازنشسته نیروگاه های کشور

7.کارشناسان و تکنسین های با تجربه و فنی در خصوص تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی