سرویس:

1.انجام تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای گازی زیمنس V94.2_SGT100/SGT400

2.انجام تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای GE-F5/F6/F9

3.انجام تعمیرات اساسی تجهیزات دوار نفت و گاز و پتروشیمی

4.انجام تعمیرات اساسی واحدهای بخار (سیکل ترکیبی و بخار)

5.نظارت بر تعمیرات اساسی واحد های نیروگاهی