بازسازی:

1.بازسازی کلیه قطعات نیروگاهی GE-F5/F6/F9

2.بازسازی کلیه قطعات نیروگاهی V94.2

3.بازسازی کلیه قطعات نیروگاهی SGT100/400